• Биздин сайтка кош келиңиз!

  • “Кабар24” – көз карандысыз, заманбап маалымат-аналитикалык агенттик

  • Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзөбүз

  • Кабарларды калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз

Биздин TV

Кеп
кербен

АК ТӨӨНҮН КАРДЫ ЖАРЫЛУУ

“Ак төөнүн карды жарылуу” – береке жайнап, молчулук болуу, тиричиликке керектүү нерселер көбөйүп, элдин пейили кеңейүү деген мааниде колдонулат.