• Биздин сайтка кош келиңиз!

  • “Кабар24” – көз карандысыз, заманбап маалымат-аналитикалык агенттик

  • Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзөбүз

  • Кабарларды калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз

Биздин TV

Кеп
кербен

ТУЛПАР – ТУШУНДА, КҮЛҮК КҮНҮНДӨ

“Тулпар – тушуда, күлүк – күнүндө” ар нерсенин өз убагында дуулдайт, ар бир адам өзүнүн жаш кезинде күүлдөйт деген маанидеги накыл сөз.