• Биздин сайтка кош келиңиз!

  • “Кабар24” – көз карандысыз, заманбап маалымат-аналитикалык агенттик

  • Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзөбүз

  • Кабарларды калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз

Биздин TV

Кеп
кербен

КАМЫРДАН КЫЛ СУУРУГАНДАЙ

“Камырдан кыл сууругандай” жик билгизбей, шырп алдырбай, шыбыш чыгарбай деген мааниде. Албетте, камырдагы кыл оңой, шыбышсыз сууруларын байкоо кыйын эмес. Мына ушундан улам ар бир оңой, шыбышсыз бүткөн иш “камырдан кыл суургандай” деген накыл менен аталып калган.

  • Кара-Балта ш. Жайыл р-н. Врем.+уч. 30с. Айылдын четинде, мал бакканга, жер иштеткенге ылайыктуу.

    т.0705 774716

  • «Эликсир»-угри жана клещке каршы. 100% кепилдик!

    т.0312 573421, 0550 916791